Vanhempainvapaa

Uudistunut vanhempainvapaa: mitä neljästä päivärahasta voit saada?

Paljon keskustelua herättäneet vanhempainvapaajärjestelyt uudistuivat pitkän odotuksen jälkeen 1.8.2022. Radikaaleja muutoksia odottaneille kompromissina syntynyt uudistus oli pettymys, mutta moniin keskeisiin ongelmiksi koettuihin seikkoihin tuli muutoksia. 

Tavoitteet

Vanhempainvapaauudistuksen keskeisenä tavoitteena on pyrkimys entistä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman työelämän kehittämiseen. Yhtenä uudistuksen tavoitteena onkin kannustaa perheitä jakamaan vapaita ja hoitovastuuta aiempaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Uudistuksella tavoitellaan lisäksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamista työelämässä yleisesti. Uudistuksessa on pyritty ottamaan huomioon kaikenlaiset elämäntilanteet, kuten monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot. Uusi vanhempainvapaamalli tuokin perheille aiempaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia ja joustoa vapaiden pitämiseen. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on ollut pienentää sukupuolten välisiä palkkaeroja tulevaisuudessa.

Neljä erilaista päivärahaa

Raskausraha

Raskaana oleva vanhempi saa uudistuksen myötä raskausrahaa 40 päivärahapäivältä (päivärahapäiviä on viikossa kuusi). Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa, mutta sen voi aloittaa myös myöhemmin, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vapaan myöhemmästä aloituksesta on mahdollista sopia työnantajan kanssa tai, jos henkilö ei ole työsuhteessa, vapaan alkamisen ajankohdan voi päättää itse. Koska raskausrahakauden on tarkoitus suojata raskaana olevaa henkilöä loppuraskauden ja heti synnytyksen jälkeisen ajan, kaikki raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin eikä niiden ajankohtaa ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. Raskausrahaan on oikeutettu vain raskaana oleva vanhempi, eikä raskausrahapäiviä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle.

Erityisraskausraha

Tietyissä tilanteissa raskaana olevalle henkilölle voidaan myöntää erityisraskausrahaa ennen varsinaisen raskausrahakauden alkua. Erityisraskausrahaa on mahdollista saada, jos henkilö joutuu olemaan pois työstä ennen varsinaisen raskausrahakauden alkamista siitä syystä, että hän työssään joutuu alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuville taudeille. Lisäksi erityisraskausrahan saamisen edellytyksenä on, että kyseiset vaaratekijät eivät ole vältettävissä eikä muita työtehtäviä raskauden ajaksi voida järjestää. Henkilön on oltava työkykyinen, jotta olisi oikeutettu erityisraskausrahaan.

”Jos lapsella on kaksi vanhempaa, vapaat jakautuvat tasan molempien vanhempien kesken, eli molemmilla on käytössään 160 arkipäivää vanhempainvapaata.”

Vanhempainraha

Uusi vanhempainvapaamalli on sukupuolineutraali. Entisten äitiys- ja isyysvapaiden tilalla on vanhempainvapaa, jonka voi aloittaa kumpi tahansa vanhemmista tai molemmat vanhemmat yhtäaikaisesti lapsen syntymän jälkeen. Kaikilla lapsen huoltajilla, riippumatta sukupuolesta, biologisesta suhteesta lapseen tai siitä, onko lähi- vai etävanhempi, on yhtäläinen oikeus päivärahoihin. Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta.

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen osalta yhteensä 320 arkipäivältä. Vanhempainrahapäivien määrä lisääntyy 84 arkipäivällä lasta kohden, jos lapsia syntyy tai adoptoidaan samalla kertaa useampi.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, vapaat jakautuvat tasan molempien vanhempien kesken, eli molemmilla on käytössään 160 arkipäivää vanhempainvapaata. Omasta kiintiöstään voi luovuttaa vanhempainvapaapäiviä esimerkiksi toiselle vanhemmalle. Uudistuksen myötä vapaita voi toisen vanhemman lisäksi luovuttaa myös puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Kahden vanhemman perheessä omasta vanhempainvapaakiintiöstään voi myös luovuttaa enintään 63 arkipäivää. Yhden vanhemman perheessä vanhempi saa käyttää yksin kaikki 320 vanhempainrahapäivää, mutta hänen on myös mahdollista luovuttaa näistä 126 arkipäivää.

Vanhemmat voivat uuden mallin myötä myös jäädä samaan aikaan hoitamaan lastaan. Vanhempainpäivärahoja voi saada yhtäaikaisesti enintään 18 arkipäivän ajan. Tällöin vanhempien pitää olla joko yhtäaikaisesti vanhempainvapaalla, toisen raskausvapaalla ja toisen samanaikaisesti vanhempainvapaalla tai niin, että toinen vanhemmista on vanhempainvapaalla ja toinen osittaisella vanhempainvapaalla.

Osittainen vanhempainraha

Vanhempainrahaa on jatkossa myös mahdollista saada osittaisena, jos henkilö hoitaa lasta vain osan päivästä ja on samanaikaisesti osa-aikatyössä. Osittaisen vanhempainrahan edellytyksenä on, että työntekijän päivittäinen työaika on enintään 5 tuntia. Sama edellytys koskee niin työsuhteessa olevia kuin yrittäjiäkin. Työsuhteessa olevilla on lisäksi oltava sopimus osa-aikatyöstä työnantajan kanssa.

Osittainen vanhempainvapaa kuluttaa vanhempainvapaata vain osittain, ja yksi päivä osittaisella vanhempainrahalla kuluttaa vain puolikkaan vanhempainrahapäivän. Jos henkilö on esimerkiksi 10 arkipäivää osittaisella vanhempainrahalla, häneltä kuluu vanhempainvapaata vain 5 arkipäivää. Vanhemmat voivat myös olla yhtäaikaisesti osittaisella vanhempainrahalla, jolloin heidän käytössään olevat yhteiset vanhempainrahapäivät eivät kulu.

LUE MYÖS: Työaikaa vai vapaa-aikaa, missä menee raja? Työoikeuden asiantuntijat kertovat

LUE MYÖS: Laki uusiksi: näin työntekijää rajoittava kilpailukieltosopimus toimii


Muista ilmoittaa!

Työsuhteessa olevat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaansa enintään neljässä jaksossa, joiden on oltava vähintään 12 arkipäivän pituisia. Työnantajalle on ilmoitettava raskaus- ja vanhempainvapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen aiotun vapaan pitämistä, jos vapaa kestää yli 12 arkipäivää. Alle 12 arkipäivän vapaiden osalta ilmoitusaika on 1 kuukausi. Työnantajalta kannattaa viimeistään ilmoituksen tekemisen yhteydessä selvittää, maksaako se työntekijälle palkkaa vapaan ajalta. Tieto palkanmaksusta tarvitaan vanhempainvapaahakemukseen.

Tärkeät päivämäärät

Jutussa kuvatut uudet vapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Adoptiotilanteissa vanhempainvapaat määräytyvät uudistuksen mukaan, jos lapsi on otettu hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.


  • Tilaa Lehti

    Evento
    Kohtaamisia ja tukea kasvuun tapahtumien tekijöille ja toimistoille.

    Tilaa Evento